اهم فعالیت های شرکت مهندسی نیک اندیشان زلال آب


1 .طراحی و اجرای خطوط انتقال آب و فاضلاب، طراحی و ساخت تصفیه خانه های فاضلاب شهری- صنعتی
2 .طراحی و اجرای انواع سیستم های پیش تصفیه فاضلاب واحد های صنعتی
3 .طراحی ,ساخت ,نصب و راه اندازی انواع تجهیزات الکترومکانیکی تصفیه آب و فاضلاب
4 .راهبری و نگهداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ساخت منابع آب
5 .خدمـات فنـی و مهندسـی در خصـوص رفـع آلایندگـی زیسـت محیطـی واحدهـای شـهری و صنعتـی مطابـق بـا ضوابـط
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت
6 .طراحی، نصب و اجرای سیستم های غشایی تصفیه آب و فاضلاب
7 .خدمات فنی و مهندسی در خصوص تجهیزات و انالیزرهای آبهای صنعتی و آشامیدنی , فاضالب های شهری و صنعتی
8 .طراحی و اجرای انواع پروژه های عمرانی صنعتی و تاسیسات شهری و ساختمانی

CEO
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com