تصفیه خانه فاضلاب مجتمع درمانی امام خمینی

تصفیه خانه فاضلاب مجتمع درمانی امام خمینی

ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز 
نوع سیستم هوادهی گسترده

تحویل قطعی

مشخصات خروجی

  • Q=100m3/Day
  • COD0=800ppm
  • CODoutput=35ppm

 

تصاویر پروژه

پروژه بیمارستان امام خمینی

پروژه بیمارستان امام خمینی

پروژه بیمارستان امام خمینی

پروژه بیمارستان امام خمینی

پروژه بیمارستان امام خمینی

 

عنوان شرح
680
85
دکتر صادق نیت
1397/10/01
1397/12/25
100 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com