ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امید

طراحی، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امید

ظرفیت ۲۰۰متر مکعب در شبانه روز
تحویل قطعی

نوع سیستم: EAAS

مشخصات خروجی

  • Q=165m3/Day
  • COD0=800ppm
  • CODout=40ppm

 

 تصاویر پروژه

پروژه بیمارستان امیدپروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

پروژه بیمارستان امید

عنوان شرح
دکتر حسینی
1394/04/01
1394/10/30
100 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com