ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز
تحویل قطعی

نوع سیستم: IFAS

مشخصات خروجی

  • Q=165m3/Day
  • COD0=750ppm
  • CODout=30ppm

 

تصاویر پروژه 

تصفیه خانه بیمارستان سلامت فرداتصفیه خانه بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فرداپروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

 

ویدئوی مربوط به پروژه

 

عنوان شرح
دکتر شیروانی
1395/04/01
1396/04/01
100 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com