ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان اقدسیه

طراحی، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان اقدسیه

ظرفیت ۱۵۰متر مکعب بر شبانه روز
تحویل قطعی

نوع سیستم: IFAS

مشخصات خروجی

  • Q=150m3/Day
  • COD0=1000ppm
  • CODoutput=30ppm

 

تصاویر پروژه

پروژه بیمارستان نیکان اقدسیه

 

 

عنوان شرح
دکتر تابش
1393/04/01
_
100 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com