ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

دبی ۳۰۰متر مکعب بر ساعت
در حال اجرا

سیستم تلفیقی O3+IFAS 

مشخصات خروجی

  • Q=150m3/Day
  • COD0=1000ppm
  • CODoutput=20ppm

 

تصاویر پروژه

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

پروژه بیمارستان نیکان غرب

پروژه بیمارستان نیکان غرب

ویدئوهای مربوط به پروژه

 

 

 

عنوان شرح
1128
140
دکتر تابش
1397/10/01
_
40 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com