پروژه اکسیژن ساز بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی میلاد

پروژه اکسیژن ساز بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد

تصاویر پروژه

پروژه اکسیژن ساز بیمارستان میلادپروژه اکسیژن ساز بیمارستان میلاد

عنوان شرح
دکتر فیاض
1394/06/01
1394/10/01
100 %
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com