طراح و مجری تصفیه خانه های آب و فاضلاب

نیک اندیشان زلال آب

معرفی

اهم فعالیت های شرکت مهندسی نیک اندیشان زلال آب

1 .طراحی و اجرای خطوط انتقال آب و فاضلاب، طراحی و ساخت تصفیه خانه های فاضلاب شهری- صنعتی
2 .طراحی و اجرای انواع سیستم های پیش تصفیه فاضلاب واحد های صنعتی
3 .طراحی ,ساخت ,نصب و راه اندازی انواع تجهیزات الکترومکانیکی تصفیه آب و فاضلاب
4 .راهبری و نگهداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ساخت منابع آب
5 .خدمـات فنـی و مهندسـی در خصـوص رفـع آلایندگـی زیسـت محیطـی واحدهـای شـهری و صنعتـی مطابـق بـا ضوابـط
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت
6 .طراحی، نصب و اجرای سیستم های غشایی تصفیه آب و فاضلاب
7 .خدمات فنی و مهندسی در خصوص تجهیزات و انالیزرهای آبهای صنعتی و آشامیدنی , فاضالب های شهری و صنعتی
8 .طراحی و اجرای انواع پروژه های عمرانی صنعتی و تاسیسات شهری و ساختمانی

بیشتر...


خدمات ما


نیک اندیشان زلال آب

شــرکت مهندســی نیــک اندیشــان زلال آب بــا طراحــی و ســاخت سیســتم هــای فشــرده و بــا قیمــت مناســب , در صــدد ترغیــب مســئولین صنایــع , کارخانجــات , بیمارســتان هــا , کارواش هــا و ســایر مراکــز جمعیتــی اســت تــا بتوانــد جهــت اســتقرار تاسیســات تصفیـه بـا هزینـه قابـل قبـول و در نتیجـه حفـظ محیـط زیسـت و بهداشـت و اخـذ تاییدیـه زیسـت محیطـی اقـدام نماید.بـا سـاخت واحـد هـای پیـش سـاخته فاضـاب عـلاوه بـر کاهـش قابـل ملاحظـه در زمـان و هزینـه سـاخت , امـکان حمـل و جابجایـی انهـا بـه صــورت کانتینــر هــای اســتاندارد فراهــم میشــود .فاضــاب هــای آ لــوده و بیمــاری زا پــس از هدایــت بــه ایــن سیســتم هــا و طــی مراحـل مختلـف تصفیـه بـه پسـابی زلال , بـدون بـو و بـدون مـواد معلـق پالایش شـده و پـس از کلرزنـی مطابـق اسـتاندارد هـای محیـط زیسـت قابـل دفـع بـه چـاه جذبـی , رودخانـه و یـا اسـتفاده در مصـارف ابیـاری فضـای سـبز میباشـد. هــر پکیــج تصفیــه فاضــاب بســته بــه نــوع فاضــاب ورودی بــه ان دارای متعلقــات و تجهیــزات لازم از قبیــل آشــغالگیری , دانــه گیـری , پمپـاژ ,واحـد بـی هـوازی , واحـد هوادهـی ,واحـد زلال سـازی , هاضـم لجـن ,کلرزنـی , فیلتـر شـنی , فیلتـر پـرس و تابلـوی بـرق میباشـد .مخـازن تصفیـه از ورق و پروفیـل هـای فـوالدی یـا کامپوزیـت سـاخته شـده و توسـط پرایمرهـای اپوکسـی در برابـر خوردگـی محافظـت میشـوند. شـرکت مهندسـی نیـک اندیشـان زلال آب بـه عنـوان یکـی از شـرکت هـای مجـری پـروژه هـای تصفیـه آب و فاضـاب در سـطح کشـور میکوشـد تـا بـا اتـکا بـه دانـش و تجـارب اجرایـی کارشناسـان خـود و بهـره گیـری از پشـتوانه تجـارب علمـی و عملـی منابـع داخلـی و خارجـی , دسـتیابی بـه محیـط زیسـتی سـالم تـر را از طریـق اجـرای هرچـه اصولـی تـر و اساسـی تـر پـروژه هـای در دسـت اجـرا , هـدف اصلـی خـود قراردهـد.


پروژه های ما

نام کارفرما:دکتر صادق نیت

عنوان پروژه:تصفیه خانه فاضلاب مجتمع درمانی امام خمینی

جزئیات

نام کارفرما:دکتر تابش

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

جزئیات

نام کارفرما:دکتر حسینی

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امید

جزئیات

نام کارفرما:دکتر تابش

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان اقدسیه

جزئیات

نام کارفرما:دکتر فیاض

عنوان پروژه:پروژه اکسیژن ساز بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی میلاد

جزئیات

نام کارفرما:دکتر شیروانی

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

جزئیات

با ما
همکاری کنید

نیک اندیشان زلال آب

شـرکت مهندسـی نیـک اندیشـان زلال آب افتخـار دارد کـه بـا بهـره گیـری از کادر متخصـص و امکانـات خویـش ,خدمـات شـایان توجهـی را در زمینـه تصفیـه آب و فاضـاب , تاسیسـات شـهری و محیـط زیسـت ارائـه مینمایـد.

عضویت در خبرنامه

اعضای شرکتاحسان بیرقدار

مدیر عامل

تجربه همکاری با


تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com