پروژه های ما

نام کارفرما:دکتر صادق نیت

عنوان پروژه:تصفیه خانه فاضلاب مجتمع درمانی امام خمینی

جزئیات

نام کارفرما:دکتر تابش

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان غرب

جزئیات

نام کارفرما:دکتر حسینی

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امید

جزئیات

نام کارفرما:دکتر تابش

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نیکان اقدسیه

جزئیات

نام کارفرما:دکتر فیاض

عنوان پروژه:پروژه اکسیژن ساز بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی میلاد

جزئیات

نام کارفرما:دکتر شیروانی

عنوان پروژه:ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت فردا

جزئیات

نام کارفرما:آبفار تهران

عنوان پروژه:طرح پایلوت حذف نیترات از روستاهای جنوب تهران

جزئیات

نام کارفرما:دکتر وجهی

عنوان پروژه:ساخت پکیج تصفیه فاضلاب مرکز بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

جزئیات

نام کارفرما:دکتر شیروانی

عنوان پروژه:ساخت منابع آب بیمارستان سلامت فردا

جزئیات
تهــران ، ميــدان اول شــهران، ابتــداي بلــوار آبشناســان,کوچـه يـاس سـوم، پلاک 4 واحد 1
021-44336251
Nikandishan.zolalab@gmail.com